ˆ

Komisje RM

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stałe Komisje Rady Miasta Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-21 11:46:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
II. KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
III. KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY
IV. KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
V. KOMISJA REWIZYJNA
 
Składy Osobowe Stałych Komisji Rady Miasta Żagań
 
I. KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
1)  Chodań Andrzej
2)  Hucał Krystyna
3)  Kuźniar Grzegorz
4)  Kwarciński Jacek
5)  Marchewka Ryszard
6)  Potyrała Józef
7)  Sieńko Krzysztof
 
Zakres działania komisji:
Komisja działa zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę rocznym planem pracy. Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji.
Komisja pracuje na posiedzeniach, a dla ich prawomocności niezbędna jest obecność co najmniej połowy zatwierdzonego składu Komisji. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji. Prowadzący posiedzenie Komisji może udzielać im głosu w dyskusji, nie biorą one jednak udziału w głosowaniu.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół wg zasad określonych jak dla protokołu z sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji raz w roku przedstawia na sesji Rady sprawozdanie z działalności Komisji.

Merytoryczny zakres działania Komisji dotyczy zagadnień programowania, projektowania i realizacji zadań gospodarczych na terenie gminy obejmujących:

- miejską gospodarkę komunalną i mieszkaniową
- planowanie urbanistyczno-architektoniczne
- zagadnienia kształtowania i ochrony środowiska
- programowanie, planowanie i realizacja wszelkich inwestycji gospodarczych na terenie miasta
Komisja może podejmować do opiniowania inne zagadnienia zlecone przez Radę.
 
II. KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1)  Bartłomiej Woś
2)  Ewa Adamczyk-Bryszewska
3)  Stanisław Kucab
4)  Agnieszka Ziętek–Muszyńska
5)  Grzegorz Kuźniar
 
Zakres działania komisji:
Zasady i tryb działania, organizację wewnętrzną i zadania Komisji określa regulamin Komisji. Komisja Budżetu i Finansów jest stałą komisją powalaną przez Radę Miejską i stanowi jej wewnętrzny organ. Celem działania Komisji jest dostarczenie Radzie informacji i opinii niezbędnych do podjęcia uchwał głównie zakresu realizacji budżetu gminy i gospodarowania mieniem komunalnym. Komisja podlega Radzie Miejskiej.
Komisja składa się z przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 8 wybranych spośród radnych i spoza Rady. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1. Składanie sprawozdań na sesjach Rady.
2. Przygotowywanie tematyki posiedzeń i ich zwoływanie
3. Prowadzenie posiedzeń
4. Zapewnienie dostarczenia materiałów będących przedmiotem posiedzeń członków Komisji.

Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, dostarczany do Biura Rady. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie:

- radnych nie będących członkami Komisji,
- pracowników Urzędu, celem wyjaśnienia tematów będących przedmiotem rozpatrzenia,
- inne osoby zainteresowane tematami obrad.

Opinie i wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. Komisja uchwala opinie oraz wnioski i przekłada je Radzie. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem analiz. Komisja współdziała z innymi Komisjami Rady w zakresie swych zadań.

Do zadań Komisji należy:

Opiniowanie projektów uchwał zarządu w sprawach:

- uchwalanie budżetu gminy,
- rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- zasad przekazywania jednostkom i zakładom budżetowym składników mienia do korzystania,
- zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań podległym jednostkom,
- podatków i opłat,
- emitowanie obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
- zobowiązań w zakresie inwestycji,
- tworzenie i przystępowanie do spółek,
- określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
- tworzenie , likwidacji i reorganizacji zakładów i innych gminnych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym.
- dokonywanie oceny i przedkładanie Radzie wniosków o sposobie gospodarowania mieniem komunalnym.

Do realizacji zadań Komisja ma prawo powoływać podkomisje i zespoły. Komisja może odbywać wspólne posiedzenia z innymi Komisjami rady, może podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami innych Rad Gmin i Miast i innymi podmiotami jeśli jest to uzasadnione przedmiotem jej działania.
 
III. KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY
1)   Woś Bartłomiej
2)   Sieńko Krzysztof
3)   Kulesza Sebastian
4)   Marchewka Ryszard
5)   Chodań Andrzej
6)   Potyrała Józef
 
Zakres działania komisji:

Komisja jako organ wewnętrzny Rady, podejmuje i realizuje wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań. Komisja może odbywać wspólne posiedzenia z innymi komisjami Rady, na zlecenie Rady podejmować współpracę z Komisjami Rad innych gmin w celu opracowania wspólnych działań, jeżeli tego wymagają poszczególne tematy, podejmować rozstrzygnięcia w formie e formie opinii i wniosków w stosunku do projektów uchwał przekładanych Radzie do uchwalenia.
Komisja działa zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę rocznym planem pracy. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Tematy objęte planem pracy komisji lub przekazane jej do zaopiniowania powinny być rozpatrzone w zasadzie na jednym posiedzeniu. Wyjątkowo, gdy sprawa wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub materiałów, Komisja może rozpatrzyć sprawę na następnych posiedzeniach. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji. Komisja pracuje na posiedzeniach, a dla jej prawomocności niezbędna jest obecność co najmniej połowy zatwierdzonego składu komisji. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami komisji, a prowadzący posiedzenie Komisji może udzielać im głosu w dyskusji, nie biorą one jednak udziału w głosowaniu. Przed wydaniem opinii lub podjęciem wniosków komisja może powołać ze swego składu podkomisję lub zespół określając zakres ich działania i termin złożenia sprawozdania z wykonania nałożonego zadania oraz zobowiązać przewodniczącego Komisji do uzyskania w uzgodnieniu z burmistrzem miasta dodatkowych materiałów lub wglądu w dokumentach. Opinie, wnioski projekty uchwał stanowiące inicjatywę uchwałodawczą Komisji, uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół wg zasad określonych jak dla protokołu z sesji Rady Miejskiej.

Merytoryczny zakres działania Komisji dotyczy zagadnień wynikających z przyznanych tej Komisji zagadnień tematycznych i obejmuje:

- ochronę zdrowia
- pomoc społeczną, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,
- oświatę, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
- kulturę, w tym biblioteki i inne placówki upowszechniania kultury,
- kulturę fizyczną, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

IV. KOMISJA PRAWORZADNOŚCI, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO
1) Agnieszka Ziętek–Muszyńska
2) Ryszard Marchewka
3) Ewa Adamczyk-Bryszewska
4) Grzegorz Kuźniar
5) Krzysztof Omieljańczyk
6) Krzysztof Sieńko
7) Sebastian Galasiak
 
V. KOMISJA REWIZYJNA
1) Krzysztof Omieljańczyk – Przewodniczący
2) Krystyna Hucał – Zastępca Przewodniczącego
3) Ewa Adamczyk-Bryszewska
4) Dariusz Jadach
5) Zbigniew Janek
6) Józef Potyrała
7) Agnieszka Ziętek–Muszyńska
 
Zakres działania komisji:

Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją, powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta. Celem działań kontrolnych jest dostarczanie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Komisja dokonuje kontroli pod względem :

- legalności
- gospodarności
- rzetelności
- celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu miasta.
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach rady.

Komisja może przeprowadzić następujące rodzaje kontroli:

1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności
3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 10 dni roboczych.

Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Jako dowód może być wykorzystywane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowód mogą być wykorzystywane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Fedorowicz Data wytworzenia informacji: 2003-07-21 11:46:37
Osoba, która odpowiada za treść: Franciszek Fedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2003-07-21 11:46:37
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2003-07-21 11:51:36
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 12:56:22
Artykuł był wyświetlony: 12805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu