ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2567/12, o powierzchni 268 m2, położonej przy ul. Kolejowej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2019-02-25 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-04-02 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00044108/5

Cena wywoławcza

17.000,00

Wadium

3.400,00

Opis

Opis nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położna w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomości od ul. Waryńskiego oraz bezpośredni gruntową drogą wewnętrzną. Nieruchomość z dostępem do sieci uzbrojenia, ogrodzona płotami sąsiednich nieruchomości. Nieruchomość jest nieużytkowana i niezagospodarowana, porośnięta krzakami. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żagań, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MWU18 oznaczającym: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów. Ustala się zakaz działalności hodowlanych oraz lokalizacji obiektów i urządzeń stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00044108/5 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 7 lutego 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 29 marca 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, 10 08 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2019-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 07:40:38
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 07:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 09:56:46
Artykuł był wyświetlony: 255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu