ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Szczegóły informacji

Konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Żagań

Finansowanie: Roboty budowlane

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2007-02-22 16:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2007-02-23 09:10:00

Ogłoszono dnia: 2007-01-22 przez Monika Wojtysiak

Treść:

O g ł o s z e n i e
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uchwały Nr IV/19/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.
Burmistrz Miasta Żagań
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Żagań, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania.
Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu.

II. Cel zadania.
Stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje dzieci i młodzież do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych m.in. poprzez organizację zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
1. W 2007 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 40.000 zł.
2. W przypadku gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie nie wystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin realizacji określony zostanie w umowie.
2. Świetlica powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2005 r Nr 37, poz. 331).
3. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu powinno obejmować:
 współpracę z rodziną dziecka,
 rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
 prowadzenie zajęć grupowych,
 indywidualne spotkania z dziećmi,
 prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,
 edukację ogólną dotyczącą kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
 stałą szeroko pojętą opiekę wychowawczą i opiekuńczą,
 pomoc w nauce i problemach trudnościach szkolnych,
 dożywianie w ramach realizowanego programu,
 zakup materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
 zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
 współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie.
4. Świetlica powinna być przygotowana na objęcie opieką 30 wychowanków.


V. Termin składania ofert
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym mogą składać pisemne oferty na realizację zadania na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) wraz załącznikami określonymi we wzorze oferty, w terminie do dnia 22 lutego 2007 r. do godz. 16.00. w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych” oraz adresem zwrotnym oferenta.

VI. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Żagań.
2. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranej organizacji podejmie Burmistrz Miasta Żagań. w terminie 5 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
3. Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zawierać:
 Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania.
 Informację o terminie i miejscu realizacji zadania.
 Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania.
 Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
Dodatkowo oferta powinna zawierać:
1) Harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty.
2) Kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania.
3) Opis lokalu i liczbę pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (ksero dokumentu lub umowy).

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
a) zgodność projektu z zadaniami statutowymi,
b) wartość merytoryczną projektu,
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
d) doświadczenia oferenta w realizacji proponowanego lub podobnego zadania (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z miastem Żagań).
e) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
f) ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
g) kwalifikacje realizatorów.

VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.um.zagan.pl. W terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
2. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

IX. Informacje dodatkowe.
1. W roku 2006 realizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju w postaci finansowania działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 38.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojtysiak Data wytworzenia informacji: 2007-01-22 11:14:28
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojtysiak Data wprowadzenia do BIP 2007-01-22 11:14:28
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2007-01-22 11:14:37
Osoba, która zmieniła informację: Franciszek Fedorowicz Data ostatniej zmiany: 2007-01-22 00:00:00
Artykuł był wyświetlony: 3550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu